Hooldus

Oluliseks osaks meie tegevuses on müügijärgne hooldus, ilma milleta ei saa hakkama ükski professionaalne seadmemüüja. Hoolduspartneriteks oleme valinud usaldusväärsed tehnilised asjatundjad üle Eesti, tagamaks klientidele kiireim ja efektiivseim hooldus- ning remonditeenus.

Meie remonditavate toitlustusseadmete valik on lai - alates väiksemast käsiseadmest kuni suure tunnelmasinani, kaasaarvatud jäämasinad, külmikud ja külmkambrid. Omame häid koostööpartnereid enamustes Eesti linnades.

 

GARANTIITINGIMUSED

Kõikidele Bake Projekt OÜ poolt Eestisse toodud profimasinatele kehtib garantiiaeg 12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve/saateleht/paigaldusleht), välja arvatud juhtudel, kui Tootja on kehtestanud pikema garantiiperioodi ( näit. 2 või 3 aastat), või kui Ostu-Müügilepingus on kokku lepitud teisiti . Vahetult enne garantiiaja lõppu remonditud toodetele pikeneb garantiiaeg sama vea esinemise puhul lisaks 31 päeva.

Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.

Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud, eeldusel, et kauba eest on täies mahus tasutud.

Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui valmistajatehase poolt ette nähtud, tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Bake Projekt OÜ esindajaga eraldi leping.

Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.

Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* vee kvaliteedist tingitud kahjustused veepehmendaja puudumisel/ebapiisaval regenereerimisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike, tulekahju, putukatest/närilistest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* kliendist tingitud paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist erimööbli sees;

Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* lõikekettad, tihendid, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan.- ning plastmassosad (nupud, kangid jms.);

Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus. 

Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale.

Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seerianumber (need on kirjas arvel ja/või toote andmeplaadil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;

Suuregabariidiliste ja raskete toodete garantiiremont toimub kliendi juures, väiksemad seadmed toimetab klient garantiiremondiks töökotta ja tagasi.

Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel. Kui garantiiremondi korral toote tööseisak ületab 7 tööpäeva on kliendil õigus nõuda garantiiaja pikendamist vastavalt seisakule täisnädalates, kuid summaarselt mitte rohkem kui 3 kuu võrra.

Garantiiremont on kliendile tasuta ja toimub normaalse tööaja (E-R 8.30-17.00) raames. Kui klient soovib garantiiremonti tellida väljaspool normaalaega, tuleb kliendil tasuda väljaspool normaalaega teostatud töö ja normaalajal teostatud töö hinnavahe hinnakirja alusel. Garantiiremont eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse Bake Pojekt OÜ hoolduse spetsialist.